0
0Košík

Obchodní podmínky

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.vede.cz.

Prodávající:

VEDE, s.r.o.

se sídlem Jaroslava Průchy 1915/24, 434 01 Most

IČ 28 74 84 09, DIČ CZ28748409

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 30611

1. Úvodní ustanovení

Pro účely těchto obchodních podmínek se kupujícím rozumí kterákoliv osoba, jež platně uzavře smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.vede.cz. Spotřebitelem se rozumí osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

Informace o zboží a cenách, jež prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu, jsou závazné, lze je považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží podléhají automatické korekci, prodávající není vázán cenovou nabídkou ani informacemi o zboží uvedenými v nabídce, u nichž je zjevné, že se jedná o chybu.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází odesláním objednávky, bylo-li její převzetí prodávajícím potvrzeno. Odeslání objednávky s výhradami či odchylnými požadavky od nabídky je bez právního účinku.

Pro účely písemné komunikace prodávajícího a kupujícího se za doručovací adresu považuje sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.

2. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku a odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží, jež bylo kupujícím objednáno, již není skladem a není možné jej dodat za podmínek, které byly uvedeny v nabídce na uzavření kupní smlouvy. Toto právo má prodávající i v případě, kdy ztratil schopnost plnit dle své nabídky z jiných důvodů než výše uvedených.

Prodávající je dále oprávněn zrušit objednávku a odstoupit od kupní smlouvy v případě, že cena u zboží byla uvedena chybně a takto uvedená cena byla zjevně nepřiměřeně pod cenou tržní. Toto právo má prodávající též v případě, že by objednávka zněla na zboží, jehož cena by byla nižší než cena nákupní.

Spotřebitel, jenž uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu některým ze způsobů komunikace na dálku, může ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, a to bez udání důvodu. V případě opakovaných dodávek zboží běží lhůta ode dne převzetí první dodávky. Ve výše uvedené lhůtě se spotřebitel může bez postihu seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy doručí kupující prodávajícímu písemně (vzor zde) na adresu místa sídla, datovou schránkou nebo e-mailem. Pro urychlení vyřízení požadavku uvede kupující ve svém odstoupení od kupní smlouvy zejména datum nákupu, číslo objednávky, popřípadě číslo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob navrácení zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Při navrácení zboží kupující dbá, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží, a zboží vrací nejlépe v původním obalu. Kupující ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy, je-li zboží poškozeno porušením povinností kupujícího.

Pokud prodávající přijme vrácené zboží poškozené porušením povinnosti kupujícího, je oprávněn vůči němu uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej oproti peněžním prostředkům, jež je povinen kupujícímu vrátit v důsledku platného odstoupení od kupní smlouvy. Částka k započtení bude stanovena v souladu s fakturací výrobce či distributora zboží, vystavenou prodávajícímu za uvedení zboží do původního stavu.

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající bez odkladu, nejpozději do 14-ti dnů, kupujícímu kupní cenu a vykompenzuje mu náklady na dodání zboží. Náklady na dodání odpovídají ceně nejlevnějšího způsobu dodání, který prodávající nabízí.

V případě, že kupující uhradil kupní cenu nebo její část, aniž by došlo k uzavření kupní smlouvy, nebo došlo k platnému odstoupení od kupní smlouvy, prodávající vrací příslušnou částku kupujícímu přednostně způsobem, který užil kupující při předchozím převodu, zejména tedy v hotovosti na prodejně nebo převodem na účet udaný kupujícím vedený v CZK u bankovního ústavu domicilovaného v České republice.

S odkazem na článek 19 směrnice Evropské unie č. 23/2011 Sb., o spotřebitelských právech ze dne 25. 10. 2011, prodávající stanoví, že má-li dojít k vrácení peněz převodem na účet vedený v zahraniční měně, účet vedený u bankovního ústavu, jenž není domicilován v České republice nebo jiným způsobem neuvedeným v předchozím odstavci, prodávající je oprávněn započíst oproti vrácené částce náklady, které vynaložil v souvislosti s tímto způsobem vrácení.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze; u zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

3. Záloha a smluvní pokuta (neplatí pro spotřebitele)

V případě, že kupující, který není spotřebitelem, objedná u prodávajícího zboží v celkové hodnotě vyšší než 30.000,- Kč, je prodávající oprávněn bez zbytečného odkladu poté, co potvrdil přijetí objednávky, vyzvat kupujícího ke složení zálohy na uhrazení kupní ceny ve výši 10% ceny objednávky.

Výzva ke složení zálohy může být učiněna e-mailem. Nemá-li prodávající k dispozici e-mail kupujícího, vyzve jej ke složení zálohy telefonicky nebo osobně. K uzavření kupní smlouvy v takovém případě dojde až okamžikem složení zálohy. Nevyzve-li prodávající kupujícího ke složení zálohy nejpozději 48 hodin poté co přijal objednávku, má se za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo již okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.

Zálohu je kupující povinen poskytnout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co byl k jejímu poskytnutí vyzván. Nesloží-li kupující zálohu na kupní cenu, ačkoliv byl k jejímu složení vyzván, kupní smlouva nebyla platně uzavřena a prodávající není povinen dodat objednané zboží. Zálohu na kupní cenu je možné složit bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený ve výzvě ke složení zálohy nebo v hotovosti do pokladny prodávajícího na prodejně. Prodávající na vyžádání poskytne potvrzení o složené záloze, případně zálohovou fakturu.

Dojde-li po složení zálohy ke zmaření platně uzavřené kupní smlouvy nebo smluv, k nimž byla záloha poskytnuta, z příčin spočívajících na straně kupujícího, jedná se o porušení smluvních povinností, které je sankcionováno smluvní pokutou, to platí i pro případ, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodu, který nespočívá v porušení smluvní povinnosti prodávajícího. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídají poskytnuté záloze, přičemž prodávající je oprávněn provést jednostranný zápočet a ponechat si poskytnutou zálohu na kupní cenu jako smluvní pokutu.

Tento postup se uplatní v případě, že kupující objedná zboží prostřednictvím jedné jediné objednávky, tak v případě kdy kupující dosáhne finančního limitu prostřednictvím několika na sobě nezávislých objednávek odeslaných prodávajícímu v rozmezí 48 hod, v takovém případě muže činit požadovaná záloha až 10% z celkové ceny všech objednávek kupujícího. 

4. Záruka a odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době převzetí nemá vady, zejména pak že:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vad zboží se uplatňují u prodávajícího, nebyla-li určena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího blíže, v takovém případě uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na nové zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V případě, že je prodávané zboží označeno jako použité, nabízí jej prodávající se zkrácenou dobou záruky ve smyslu ustanovení § 2168 občanského zákoníku. Nabízená záruční doba v takovém případě činí polovinu obvyklé záruční doby, tedy 12 měsíců, nestanoví-li prodávající u zboží výslovně dobu delší. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, které bylo používáno v rozporu s jeho účelem. Není-li u zboží výslovně uvedeno jinak, je zboží nabízené prodávajícím určeno k obvyklému použití v domácnosti. Při profesionálním využití takového zboží se záruka neposkytne. Za profesionální použití lze považovat takové použití, jehož intenzita a frekvence převyšuje normální, obvyklé používání v domácnosti.

Záruční doba začíná plynout dnem koupě prvním odběratelem. Rozhodující je datum na originálu dokladu o koupi. Nároky, plynoucí ze záruky musí být uplatněny během platnosti záruční lhůty. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na něž se záruka vztahuje, zanikají, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Podmínky odpovědnosti za vady a záruční podmínky podrobně upravuje reklamační řád prodávajícího. Reklamační řád prodávajícího je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího. Ustanovení reklamačního řádu mají aplikační přednost před ustanoveními obsaženými v obchodních podmínkách.

5. Doručování, cena a způsob dopravy

Prodejce doručuje zboží prostřednictvím soukromého dopravce. Bližší podmínky přepravy zboží naleznete zde. Dodací doba závisí na aktuální dostupnosti zboží. U zboží skladem běžně do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí.

Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím též příslušné doklady, zejména daňový doklad, návody či případné certifikáty nebo potvrzení.

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží v dohodnutém termínu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 20 Kč/den. Prodávající vyzve dodatečně kupujícího prostřednictvím e-mailu k převzetí zboží a poskytne mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Po marném uplynutí dodatečné lhůty je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat a započíst náklady uskladnění a náklady marného dodání oproti výtěžku z prodeje. 

6. Ochrana osobních údajů

Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Prodávající je správcem osobních údajů. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00076144. Při shromažďování a zpracování osobních údajů se beze zbytku řídíme Zásadami ochrany osobních údajů, které jsme zavedli v naší společnosti a které naleznete zde.

7. Zpětný odběr elektrozařízení 

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. V souladu s ustanovením § 37k odst. 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech povinen zajistit, aby konečný uživatel zařízení měl možnost bezplatně odevzdat použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Při nákupu nového spotřebiče je kupující oprávněn bezplatně odevzdat u prodávajícího starý spotřebič stejného nebo obdobného typu a to ve stejném počtu kusů. Spotřebiče je možné odevzdat na kterékoliv prodejně prodávajícího nebo do rukou přepravce při přejímce zboží v místě dodání. Odvoz starého elektrozařízení a jeho ekologickou likvidaci zajistí prodávající výlučně na žádost kupujícího učiněnou s dostatečným předstihem před dodáním spotřebiče, minimálně však jeden pracovní den přede dnem dodání spotřebiče. Nepožádá-li kupující včas o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, není prodávající povinen žádosti vyhovět, popřípadě je oprávněn zpětný odběr zpoplatnit částkou 299,- Kč za 1 kus spotřebiče z důvodu vícenákladů vzniklých pozdním vznesením požadavku na zpětný odběr spotřebiče. Kupující může taktéž na kterékoliv prodejně prodávajícího bezplatně odevzdat  k ekologické likvidaci baterie nebo akumulátory.

Odvoz starého elektrozařízení může být proveden pouze současně s dovozem nového spotřebiče stejného nebo obdobného typu, který kupující u prodávajícího objednal. Kupující je povinen při zpětném odběru elektrozařízení zajistit tyto podmínky úspěšného svozu (nezajistí-li kupující splnění všech níže uvedených podmínek, není možné zpětný odběr uskutečnit):

a) staré elektrozařízení musí být připraveno v době vyzvednutí ihned k naložení, v případě standardního typu dopravy u vchodových dveří objektu,

b) staré elektrozařízení musí být kompletní, tedy včetně dvířek apod.,

c) v případě chladniček a mrazniček musí být staré elektrozařízení odmraženo.

8. Nákup na splátky

Prodejce nabízí možnost uhradit cenu zboží formou splátek na základě smlouvy o úvěru. Prodejce je zprostředkovatelem finančních služeb společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by  Cetelem) se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5. Prodejce neručí za aktuálnost údajů o úvěrových podmínkách uvedených na stránkách prodejce, tyto údaje jsou pouze orientační. Konkrétní podmínky úvěru jsou vždy předmětem individualizovaného jednání.

9. Dárky a dárkové poukazy

V rámci marketingových akcí může prodávající zdarma poskytnout kupujícímu k nakoupenému zboží movitou věc nebo dárkový poukaz na nákup zboží u prodávajícího nebo jiného partnerského subjektu (dále jen „dárek“). Poskytnutí dárku je vždy podmíněno nákupem konkrétního, prodávajícím určeného zboží nebo minimální hodnotou nákupu v obchodě prodávajícího. Pakliže kupující splní podmínky stanovené prodávajícím, obdrží kupující dárek společně s objednaným zbožím nebo v přiměřené lhůtě po převzetí objednaného zboží. Při nákupu zboží u prodávajícího tzv. distančním způsobem se dárek stává vlastnictvím kupujícího okamžikem marného uplynutí lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku. Pakliže kupující využije práva na odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, je povinen vrátit prodávajícímu společně se zbožím též dárek, není-li to možné, vrací kupující hodnotu dárku v penězích. To platí i v případě, že kupující odstoupil od kupní smlouvy jen u některého z objednaných kusů zboží a celková hodnota nákupu u prodávajícího klesla pod úroveň minimální hodnoty nákupu, kterou bylo poskytnutí dárku podmíněno. Při nákupu na kamenné prodejně se případný dárek stává vlastnictvím kupujícího okamžikem převzetí zboží.

10. Spotřebitelské spory (ADR)

Prodávající tímto informuje spotřebitele o skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), má právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.

Návrh na mimosoudní řešení sporu je spotřebitel oprávněn podat k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Příslušnost subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele se odvíjí od oblasti, jíž se spotřebitelský spor týká. Příslušnost je stanovena takto:
a) v oblasti finančních služeb je příslušným subjektem finanční arbitr a to v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (kontaktní informace naleznete na webu http://www.finarbitr.cz);
b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je příslušným subjektem Český telekomunikační úřad a to v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (kontaktní informace naleznete na webu http://www.ctu.cz);
c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství je příslušným subjektem Energetický regulační úřad a to v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství (kontaktní informace naleznete na webu http://www.eru.cz);
d) v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených pod písm. a) až c), je příslušným subjektem Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (kontaktní informace naleznete na webu http://www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh kupujícího a musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu (kupující i prodávající) sama.

Prodávající spotřebitele dále informuje v souladu s čl. 14 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, že byla zřízena platforma pro řešení sporů on-line, na níž se spotřebitel, v případě, že bude usilovat o mimosoudní řešení sporů, může obracet. Elektronický odkaz na tuto platformu je https://adr.coi.cz/cs. 

11. Závěrečná ustanovení 

Vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, jež nejsou upravena těmito obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 632/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nepodaří-li se spor mezi kupujícím a prodávajícím vyřešit mimosoudně, např. dohodou, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 05. 2018. Nedílnou součástí obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího a Zásady ochrany soukromí. Prodávající si vyhrazuje právo provést jednostrannou změnu obchodních podmínek, reklamačního řádu i Zásad ochrany soukromí. O těchto změnách bude kupující předem informován prostřednictvím stránek www.vede.cz nebo obchodních sdělení, popř. ve fakturaci za dodané zboží či služby.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 11.3.2019.

 

Kontaktní e-mail: info@vede.cz


Související informace:

Reklamační řád

Seznam autorizovaných servisů

Vrácení zboží

Jak nakupovat - stručný návod

Způsob a ceny dopravy

Způsoby plateb

Nákup na splátky

Ochrana osobních údajů

7 tipů, jak si vybrat zboží

FAQ (nejčastější dotazy)