0
0Košík

Reklamační řád

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás

Reklamace - stručný návod

Pro urychlení reklamačního procesu doporučujeme obracet se přímo na autorizované servisy. Vyřízení reklamací v záruční lhůtě je samozřejmě bezplatné. Mnoho servisů nabízí i bezplatný svoz reklamovaného zboží a následné navrácení reklamace na vámi zvolenou adresu.

Při doručení koupeného zboží obdržíte dokumentaci, ve které naleznete spojení na nejbližší autorizovaný servis ve Vašem okolí, kde můžete případnou reklamaci uplatňovat. V situaci, kdy se Vám servis nepodaří zkontaktovat, obraťte se na nás, my Vám rádi s daným problémem pomůžeme a společně jej budeme řešit. Reklamace se řídí reklamačním řádem.

Funkci záručního listu plní prodejní doklad (faktura), který jste obdrželi spolu se zbožím. Někteří výrobci dokonce od vystavování záručních listů zcela upustili. Může se stát, že autorizovaný servis některého z výrobců bude potvrzený záruční list vyžadovat. V takovém případě nám originální nepotvrzený záruční list s uvedením čísla nákupního dokladu zašlete na naši adresu a my vám jej obratem zašleme potvrzený zpět. Vzhledem k tomu, že zasílané zboží nevybalujeme a nekontrolujeme (toto je výsadou zákazníka), nemůžeme záruční listy potvrzovat rovnou.

Kontaktní údaje pro případ reklamace

Kvůli urychlení reklamačního procesu prosím nezasílejte reklamované zboží poštou na naši adresu. Kontaktujte nás prostřednictvím reklamačního formuláře.

Reklamace: Reklamační formulář

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti VEDE, s.r.o., se sídlem Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most. Úplné znění obchodních podmínek naleznete zde. Tímto reklamačním řádem jsou upraveny podmínky odpovědnosti za vady, záruční podmínky a postupy kupujícího při uplatňování práv vyplývajících z poskytnuté záruky na zboží zakoupené u prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

VEDE, s.r.o.
se sídlem Jaroslava Průchy 1915/24, 434 01 Most
IČ 28 74 84 09, DIČ CZ28748409
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 30611
e-mail: info@vede.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Kupující se před odesláním objednávky prodejci seznámí s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího. Reklamační řád a všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.vede.cz.

V případech, kdy ustanovení všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu dopadají na stejnou problematiku, uplatní se reklamační řád přednostně.

2. Záruka

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na nové zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V případě, že je prodávané zboží označeno jako použité, nabízí jej prodávající se zkrácenou dobou záruky ve smyslu ustanovení § 2168 občanského zákoníku. Nabízená záruční doba v takovém případě činí polovinu obvyklé záruční doby, tedy 12 měsíců, nestanoví-li prodávající u zboží výslovně dobu delší. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, které bylo používáno v rozporu s jeho účelem. Není-li u zboží výslovně uvedeno jinak, je zboží nabízené prodávajícím určeno k obvyklému použití v domácnosti. Při profesionálním využití takového zboží se záruka neposkytne. Za profesionální použití lze považovat takové použití, jehož intenzita a frekvence převyšuje normální, obvyklé používání v domácnosti.

Záruční doba začíná plynout dnem koupě prvním odběratelem. Rozhodující je datum na originálu dokladu o koupi. Nároky, plynoucí ze záruky musí být uplatněny během platnosti záruční lhůty. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na něž se záruka vztahuje, zanikají, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční doba může být u některého zboží delší než 24 měsíců. Takto prodloužená záruka je poskytováno pouze výrobcem zboží a její podmínky musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem, přičemž informace o takové prodloužené záruce obsahuje záruční doklad nebo záruční list. Reklamaci zboží podléhajícího prodloužené záruce může prodávající zprostředkovat, ale doporučujeme obrátit se přímo na výrobce zboží nebo výhradního distributora.

Zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší sjednána. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Ze záruky jsou vyloučeny zejména:

a) zboží nebo jeho součásti podléhající opotřebení normálním používáním nebo jinému přirozenému opotřebení, jakož i vady zboží, způsobené normálním opotřebením nebo jiným přirozeným opotřebením.

b) vady zboží, způsobené nedodržením pokynů pro používání, používáním v rozporu s účelem využití, abnormálními podmínkami prostředí, nepřiměřenými provozními podmínkami, přetížením nebo špatnou údržbou nebo ošetřováním;

c) vady zboží, způsobené použitím příslušenství, doplňků nebo náhradních dílů, které nejsou originálními díly určenými pro daný typ zboží jeho výrobcem;

d) zboží, jež bylo upravováno nebo pozměňováno;

e) nepatrné odchylky od požadované jakosti, nepodstatné pro hodnotu a užitkové vlastnosti zboží.

3. Nároky z vad zboží


Práva z vad zboží se uplatňují u prodávajícího, nebyla-li určena jiná osoba určená k opravě (autorizovaný servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího blíže, v takovém případě uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Kupující uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Seznam autorizovaných servisů naleznete zde. Ve svém požadavku kupující uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží.

U vad zboží, které jsou podstatným porušením smlouvy, může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) bezplatné odstranění vady opravou,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Kupující je povinen při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělit prodávajícímu, který z nároků vůči prodávajícímu uplatňuje. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Ukáže-li se vada neodstranitelnou, nebo nelze-li vadu odstranit včas, prodávající bez zbytečného odkladu oznámí tuto skutečnost kupujícímu. Kupující pak může požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se stejná odstranitelná vada po opravě opakovaně (tři reklamace) nebo mělo-li zboží čtyři a více závad různého charakteru může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Toto právo náleží kupujícímu též v případě, má-li zboží nejméně tři vady současně.

4. Pravidla reklamace


Při doručování zboží prostřednictvím dálkové přepravy je žádoucí, aby kupující při přebírání zásilky od dopravce provedl kontrolu stavu zásilky (zejména počet balíků a jejich neporušenost) ve vztahu k přepravnímu listu. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující oprávněn odmítnout její převzetí. V případě, že kupující zásilku převezme i přesto, že se jeví jako neúplná či poškozená, je kupující povinen uvést tuto skutečnost do protokolu o převzetí zásilky a neprodleně kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Předpokladem pro řádné a bezproblémové uplatnění reklamace u prodávajícího je předložení dokladu o záruce a řádně vyplněného reklamačního protokolu. Prodejce jako doklad o záruce poskytuje kupujícímu daňový doklad (fakturu). V odůvodněných případech poskytne kupující prodávajícímu na jeho žádost záruční list.

Prodávající nabízí službu zpětného odběru zboží při uplatnění reklamace či vrácení zboží při odstoupení od smlouvy, tato služba je zpoplatněna částkou 399,- Kč. Požadavek na zpětný oděr zboží zašle kupující prodávajícímu e-mailem, včetně uvedení důvodu (reklamace nebo odstoupení od smlouvy).

Pro urychlení reklamačního procesu doporučujeme obracet se přímo na autorizované servisy. Vyřízení reklamací v záruční lhůtě je samozřejmě bezplatné. Mnoho servisů nabízí i bezplatný svoz reklamovaného zboží a následné navrácení reklamace na vámi zvolenou adresu.

Prodávající rozhodne o případném uznání či neuznání reklamace do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace. Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, popřípadě do doby, kdy si mohl kupující věc vyzvednout. Pokud došlo v záruční době k výměně zboží nebo jeho části, vztahuje se na toto zboží či jeho část záruka ve stejném rozsahu, jako na zboží původně zakoupené, nová záruční lhůta neběží.

O vyřízení reklamace prodejce vyrozumí kupujícího telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení je prodejce oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění ve výši 20 Kč/den.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

5. Záruka ve zvláštních případech

Prodejce není schopen garantovat plnou kompatibilitu komponent, jež mají být součástí vyšších celků s jinými komponentami či softwarovými aplikacemi, jejichž kompatibilita nebyla kupujícím výslovně požadována v objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti s výjimkou běžných odchylek.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání vlastníka autorských práv k software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením.

Zboží určené pro ukládání dat je objektivně nadáno přirozenou mírou poruchovosti, prodávající proto doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

Displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) ve zboží mohou již z výroby obsahovat určitý počet poškozených obrazových bodů. Z hlediska technologie výroby se jedná o standardní věc a u většiny standardních obrazovek na našem trhu povolený počet činí devět vadných obrazových bodů. Kupujícímu vzniká právo na reklamaci pouze, pokud je počet vadných obrazových bodů větší, v takovém případě doporučujeme kupujícímu kontaktovat přednostně autorizovaný servis zboží.

6. Životnost zboží

Tento článek reklamačního řádu slouží jako upozornění kupujícího na skutečnosti, které mohou vést k neuznání reklamačního nároku a z pohledu kupujícího k marnému vynaložení finančních prostředků na uplatnění reklamace.

Některé druhy zboží jsou nadány kratší odhadovanou dobou životnosti než je záruční doba, zpravidla se jedná o dobu 6 měsíců. Výše uvedené se týká zejména spotřebního materiálu obsaženého v balení společně se zakoupeným zbožím, kterým jsou například lampy projektorů či tonery tiskáren. Výrobce takového materiálu zpravidla udává životnost svého výrobku v hodinách. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

Selže-li zboží v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním věci, nevztahuje se na toto selhání záruka. Právo kupujícího reklamovat zboží není dotčeno, ale než tak kupující učiní, měl by přihlédnout k výše uvedeným skutečnostem, neboť závada u zboží používaného déle než je jeho obvyklá životnost, je s největší pravděpodobností důsledkem běžného opotřebení, ačkoliv není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

7. Závěrečná ustanovení


Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 11. 03. 2019.

 


Související informace:

Obchodní podmínky

Seznam autorizovaných servisů

Vrácení zboží

Jak nakupovat - stručný návod

Způsob a ceny dopravy

Způsoby plateb

Nákup na splátky

Ochrana osobních údajů

7 tipů, jak si vybrat zboží dle vašich požadavků

FAQ (nejčastější dotazy)